Tärkeää tietoa toiminnasta

Laskutus ja säännöt

Laskutus

Maksuehdot, eräpäivät ja muu laskutukseen liittyvä. 

Laskutuksesta

Maksuehdot

Eräpäivät

Vapaaoppilaspaikat

Koulutussäännöt

Vantaan Tanssiopiston koulutussäännöt 19.4.2021. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Ilmoittautuminen

Vantaan Tanssiopistoon ilmoittaudutaan Hobiver-ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta (syys- ja kevätlukukausi).

Kokeilukerta

Jos oppilas haluaa kokeilla tuntia, hänen tulee ilmoittautua oppilaaksi Hobiver-järjestelmän kautta. Mikäli hän ei ensimmäisen kokeilutunnin jälkeen halua jatkaa tunnilla, ilmoittautuminen tulee peruuttaa kirjallisesti tai puhelimitse opiston toimistoon ennen seuraavan viikon tuntia. Tällä tavalla peruutetusta ilmoittautumisesta ja kokeilutunnista ei peritä maksua. Mikäli peruutusta ei tehdä ajoissa, oppilaspaikka katsotaan vastaanotetuksi.

Oppilaspaikka

Oppilaspaikka varataan ilmoittautumalla. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi, kun lukukausi on alkanut. Jos oppilas haluaa lukuvuoden alkamisen jälkeen muuttaa tuntejaan, siitä on sovittava toimiston kanssa. Lopettamisesta on aina ilmoitettava opiston toimistoon. Opettajat eivät ota lopetusilmoituksia vastaan. Oppilas pitää oppilaspaikkaa hallussaan ja maksaa siihen liittyvät oppilasmaksut aina siihen saakka, kun lopettamisilmoitus on tehty ja hyväksytty näiden sääntöjen mukaisesti.

Lukuvuosi jakautuu neljään jaksoon: vkot 34-41, 43-50, 2-12 ja 13-22. Oppilaspaikasta luopuminen kesken lukuvuoden on mahdollista ilmoittamalla siitä opiston toimistoon ennen edellisen jakson päättymistä.

Oppilasrekisterin tiedot

Oppilas sitoutuu pitämään oppilasrekisterin tiedot ajan tasalla ja ilmoittamaan muutoksista välittömästi opiston toimistoon. Opisto ei vastaa virheellisistä tiedoista aiheutuvista vahingoista. Mikäli laskun lähetystavaksi on valittu sähköposti, laskun maksaja sitoutuu tarkistamaan myös roskapostinsa alla mainittuina laskutusaikoina ja vastaa niistä kuluista, joita roskapostisuodattimeen jääneistä maksuista mahdollisesti aiheutuu.

Opiston oppilasrekisteriä pidetään yllä tietoturvaa koskevia säännöksiä noudattaen. Oikeus tietojen käsittelyyn perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (679/2016, 6 artikla).  Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja. Oppilasrekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyviin toimenpiteisiin.

Rekisterin tietosisällön muodostavat rekisteröidyn ja/tai hänen huoltajansa yhteystiedot. Tietosisältöön kuuluvat myös oppilaan sosiaaliturvatunnus, syntymävuosi, oppilashistoria ja oppilasarviointitiedot, opetuksen ja tapahtumien kannalta tarpeelliset tiedot, oppilasmaksutiedot ja maksusuoritukset, vapaaoppilaspaikkapäätökset ja osallistujan ruoka-aineallergiat tapahtumien osalta.

Oppilasmaksut

Oppilasmaksut laskutetaan neljä kertaa vuodessa. Laskujen eräpäivät ovat 30.9., 30.11., 28.2. ja 30.4. Mikäli päättyvän jakson oppilasmaksu on uuden jakson alkaessa maksamatta, oppilas ei voi osallistua alkavalle jaksolle.

Viivästyneistä maksuista peritään lain sallimaa viivästyskorkoa ja maksumuistutuskorvaus.

Yli 14 vrk sairauspoissaolot oikeuttavat oppilasmaksun hyvitykseen silloin, kun sairautta koskeva lääkärintodistus on kohtuullisessa ajassa toimitettu opiston toimistoon. Sairaustodistuksesta tulee käydä ilmi, että sairaus estää liikunnan.

Poissaolot

Oppilas on oikeutettu korvaamaan poissaolonsa kahden kuukauden ajan poissaolosta taitotasoansa vastaavilla opiston tunneilla. Etukäteen tiedossa olevan poissaolon voi korvata myös etukäteen. Tiiviskursseilla ei voi korvata lukujärjestystuntien poissaoloja tai päinvastoin.

Lomapäivät

Opintovuoteen sisältyvät lomapäivät eivät oikeuta maksuhyvityksiin, vaan oppilas voi korvata nämä tunnit samoin säännöin kuin poissaolot.

Opetuksen estyminen

Mikäli opetusta ei pystytä järjestämään opistosta riippumattomista syistä (force majeure, esim. tiloissa tapahtuva vahinko, viranomaisen määräys, luonnonmullistus, kulkutauti ym.) ja este jatkuu 15 vrk tai yli, opistolla on oikeus antaa opetusta etäopetuksena. Tällöin oppilasmaksut peritään normaalisti.

Jos yllä mainittu este kestää enintään 14 vrk, oppilas voi korvata pitämättä jääneet tunnit opiston muilla tunneilla.

Yllä mainittuna esteenä ei pidetä opettajan sairastumisen vuoksi peruutettuja tunteja, jotka korvataan sijaisjärjestelyin tai järjestämällä opinnot muuna aikana. Korvaavina opintoina voidaan järjestää myös esiintymisiä tai esitysten seuraamista. Jos korvaavia tunteja ei voida järjestää, ne hyvitetään oppilasmaksuissa.

Oikeus muutoksiin

Opistolla on oikeus tehdä lukujärjestykseen tai lukukausimaksuihin muutoksia myös kauden aikana niin, että niistä ilmoitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen muutoksien voimaantuloa. Tällaiset muutokset oikeuttavat oppilaan päättämään opintonsa muutoksen tullessa voimaan.

Valitukset

Opiston toimintaan liittyvät mahdolliset valitukset tulee tehdä kirjallisesti opiston rehtorille, joka käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat ja ohjaa muut opiston hallituksen käsiteltäväksi.